Polityka prywatności

 Polityka Prywatności WSK

 1.  WSTĘP

1.1.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wprowadziliśmy oraz stosujemy odpowiednie procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, szkolimy nasz personel w dziedzinie ochrony danych, kontrolujemy i weryfikujemy obowiązujący u nas system ochrony danych.

1.2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności WSK używamy następujących skrótów:

?Polityka? ? oznacza niniejszą Politykę Prywatności WSK;

?My? ? oznacza Administratora, o którym mowa w 2.1.;

?Ty? ? oznacza Ciebie, czyli osobę fizyczną, których dane są przez nas przetwarzane;

?dane? ? oznacza dane osobowe;

?Klienci? ? oznacza osoby na których rzecz świadczymy usługi prawne;

?Kontrahenci? ? oznacza dostarczających nam towary i usługi;

?RODO? ? oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1.  ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2.1. Administratorem danych jest:

–  Wiśniewski, Szymura, Kamyk Spółka Partnerska Radców prawnych z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000293318 NIP 634-265-97-80.

– W zakresie danych administrowanych przez radców prawnych będących wspólnikami wyżej wymienionej Spółki, jednakże w zakresie ich indywidualnych kancelarii, administratorem jest dany wspólnik tj. odpowiednio radca prawny Jarosław Wiśniewski, Ewa Szymura bądź Mariusz Kamyk. Indywidualne kancelarie wszystkich radców wymienionych w poprzednim zdaniu mają swoje siedziby w siedzibie powyższej Spółki tj. Katowicach, przy ul. Porcelanowej 19.

2.2. Nie jesteśmy zobowiązani do ustanowienia Inspektora Ochrony Danych, ale w sprawach w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw możesz się przez e-mail: kancelaria@wskpartnerzy.pl; telefon: (32) 781-80-50 lub pi­semnie na adres naszej siedziby, wskazany w 2.1.

 1.  CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

3.1. Parametry takie jak: cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych, okres przechowywania danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ? dla poszczególnych kategorii osób wskazane są w zakładkach, do których prowadzą poniższe odniesienia.

3.2. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny), oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych. Nie przetwarzamy danych w przypadku gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

3.3. Przygotowaliśmy także dla Ciebie informację o parametrach wymienionych w 3.1. ? wystarczy abyś sięgnął do kategorii, do której należysz. Lista kategorii znajduje się poniżej:

 

KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Tobą, a nami, w tym do zawarcia i wykonania umowy, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami.

 Podstawy prawne przetwarzania danych:

– wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem ? art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

– przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

– nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

   • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Tobą,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych

         Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż:

   • jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej: okres wynikający z przepisów prawa, a w braku takiego przepisu – data późniejsza 10/6 lat od dnia rozwiązania umowy z konsumentem 10/6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie;
   • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą: okres wynikający z przepisów prawa, a w braku takiego przepisu – data późniejsza: 3 lata od dnia rozwiązania umowy / do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI, W TYM OSOBY KTÓRYCH DANE SĄ POTRZEBNE DLA ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ NASZYCH KLIENTÓW.

Zbieranie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się do naszych Klientów oraz Kontrahentów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych. Ponadto uzyskujemy od naszych Klientów dane innych osób potrzebne nam dla świadczenia pomocy prawnej w konkretnym przypadku. Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e- mail, numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe. Gdy uzyskujemy od naszych Klientów dane innych osób potrzebne nam dla świadczenia pomocy prawnej w konkretnym przypadku ? rodzaj i zakres tych danych zależny od specyfiki konkretnej sprawy.

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany, w tym do zawarcia i wykonania umowy, świadczenia pomocy prawnej, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami.

 Podstawy prawne przetwarzania danych:

– przepisy powszechnie obowiązującego prawa np. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

– nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ? w postaci:

   • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Klientem lub Kontrahentem,
   • świadczenia przez nas usług prawnych,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą ? art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych:

         Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż:

   • jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej: okres wynikający z przepisów prawa, a w braku takiego przepisu – data późniejsza 10/6 lat od dnia rozwiązania umowy z konsumentem 10/6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie;
   • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą: okres wynikający z przepisów prawa, a w braku takiego przepisu – data późniejsza: 3 lata od dnia rozwiązania umowy / do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

KANDYDACI DO PRACY

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Ciecie o zatrudnienie w naszej firmie.

 Podstawy prawne przetwarzania danych:

– przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

– nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

   • zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji,
   • zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia, doboru kadr dla uzyskania wysokiej jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności

– W przypadku, gdy Kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda ? art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

 1.  OSOBY, KTÓRYCH DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być właściwe Urzędy Skarbowe i inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe, organy samorządu zawodowego, lub inne osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych nastąpi zgodnie z tymi przepisami). Ponadto Twoje dane są przekazywane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług bankowych i finansowych, współpracujemy na gruncie prawnym, podmiotom zajmującym się dostawą lub obsługą naszego systemu informatycznego lub dostarczają nam inne usługi IT, a także podmiotom dokonującym zniszczenia nośników danych, na podstawie zawartej z nami umowy oraz dostarczających nam inne usługi lub towary, wspomagające naszą działalność.

 1.  TWOJE PRAWA

5.1. Przysługuje Ci:

5.1.1.        Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

5.1.2.        Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

5.1.3.        Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa­rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.4.        Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe (to znaczy wymagane prawem) lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.5.        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

5.1.6.        Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech­nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe­go (np. format ,,.csv”) dane Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu pod­miotowi. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę lub umowę, a także gdy Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w formie papierowej.

5.1.7.        Prawo do wniesienia skargi.

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych, prosimy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail wskazany w 2.2. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.1.8.        Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.2. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpo­wiednio Cię zidentyfikować. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: wskazany w 2.2., zadzwoń pod numer wskazany w 2.2. lub zgłoś się pod adres wskazany 2.1. Prosimy weź pod uwagę, że świadczymy pomoc prawna i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Realizacja twoich praw musi uwzględniać powyższą okoliczność.

 1.  PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przez nas profilowane. Profilowanie, zgodnie z RODO, oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 1.  PLIKI COOKIES

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Są to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na urządzeniach, za pomocą których korzystamy z Internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści). W przypadku większości witryn cookies są potrzebne do ich właściwego funkcjonowania, bądź służą ułatwieniu ich przeglądania. Niestety zdarzają się również witryny, które dzięki cookies śledzą aktywność użytkowników, co może być postrzegane jako naruszenie prywatności.

Nasza witryna zapisuje następujące pliki cookies:

 • cookie sesyjne niezbędne do uwierzytelnienia osób upoważnionych do zarządzania treścią witryny. Cookie to nie przechowuje żadnych danych użytkownika przeglądającego witrynę, a jedynie unikalny identyfikator. Jest ono automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu użytkownika.
 • cookies usługi Google Maps. Usługa ta udostępnia interaktywną mapę, którą wykorzystujemy w witrynie, by ułatwić klientom dojazd do naszej kancelarii. Cookies, zapisane podczas korzystania z mapy, wykorzystywane są przez Google na potrzeby rozwijania tej usługi. Bieżące informacje o plikach cookie zapisywanych przez usługi Google zawiera polityka prywatności, zamieszczona na stronie: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Pragniemy zwrócić uwagę, iż użytkownik może wyłączyć obsługę Cookies w swojej przeglądarce internetowej, co uniemożliwi zapisywanie plików cookies w jego urządzeniu. W przypadku naszej witryny, wyłączenie obsługi cookies nie wpłynie znacząco na jej funkcjonalność podczas jej przeglądania. Obsługa ciasteczek jest jedynie wymagana do zalogowania się użytkownika do systemu zarządzania treścią witryny.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox ? kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
 • Google Chrome – kliknij tutaj
 • Opera – kliknij tutaj
 • Apple Safari – kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego